Bếp Bánh TV || Phân tích các chỉ tiêu tài chính TNHH quảng cáo

    Chỉ số tài chính

    Tình hình tài chính của DN chịu ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến tình hình thanh toán. Để thấy rõ tình hình tài chính của DN hiện tại và tương lai cần đi sâu phân t ch nhu cầu khả năng thanh toán của DN. Nếu tình hình tài chính tốt thì DN có khả năng thanh toán dồi dào, t đi chiếm dụng vốn dẫn đến ít công nợ. Điều đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động về vốn đảm bảo cho quá trình kinh doanh thuận lợi.
    #phantichtaichinh#TNHHquangcao

    #bế#b#aacute#nh#tv#ph#acirc#iacute#ch#chỉ#ti#ecirc#agrave#tnhh#quảng

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up