Bếp Bánh TV || Phân tích các chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp

    Chỉ số tài chính

    Đây là nhóm chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong việc đảm bảo thanh toán các khoản nợ khi nó đến hạn. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp phản ánh mối quan hệ tài ch nh các khoản có khả năng thanh toán trong kỳ với khoản phải thanh toán trong kỳ. Sự thiếu hụt về khả năng thanh khoản có thể đưa doanh nghiệp tới tình trạng không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ ngắn hạn của doanh nghiệp đúng hạn và có thể phải ngừng hoạt động. Do đó cần chú ý đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
    #tinhhinhtaichinh#thuongmaivadulich

    #bế#b#aacute#nh#tv#ph#acirc#iacute#ch#chỉ#ti#ecirc#agrave#doanh#nghiệ

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up