Bếp Bánh TV || Hệ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư

    Chỉ số tài chính

    Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu: Hệ số này đo lường tương quan giữa nợ và vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp, phản ánh tỷ lệ vốn vay trong nguồn vốn chủ sở hữu. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu đo lường sự góp vốn của chủ doanh nghiệp so với số nợ vay. Các chủ nợ rất ưa thích hệ số này vừa phải. Hệ số này càng thấp chứng món nợ của họ càng được đảm bảo thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản. Khi hệ số này cao có nghĩa doanh nghiệp chỉ góp một phần vốn nhỏ trong tống số vốn thì rủi ro kinh doanh chủ yếu do chủ nợ gánh chịu.
    #phantichtaichinh#sanxuatkinhdoanh

    #bế#b#aacute#nh#tv#hệ###ơ##agrave#ch#iacute#igrave#đầ#ư

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up