6 chỉ số tài chính cơ bản cần phải biết - Investopedia | Kiến thức đầu tư

  Chỉ số tài chính

  6 chỉ số tài chính cơ bản cần phải biết - Investopedia | Kiến thức đầu tư
  1. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn
  2. Hệ số khả năng thanh toán nhanh
  3. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)
  4. Hệ số giá cổ phiếu trên thu nhập (P/E)
  5. Hệ số nợ / Vốn chủ sỡ hữu
  6. Hệ số lợi nhuận / Vốn chủ sỡ hữu

  #6#chỉ##agrave#ch#iacute#nh#ơ###phả#biế#investopedia#kiế##đầ#ư

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up