DXY phục hồi sẽ đẩy các tài sản phi USD điều chỉnh. Canh mua Cậu Vàng quanh hỗ trợ mạnh 1680-1700.

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up