Giải thích các chỉ số chính của cổ phiếu | Tập 26 - Master Chứng Khoán

  Chỉ số tài chính

  Danh sách phát toàn bộ youtube video trong khóa học này: www.youtube.com/playlist?list=PLGZv9-dMaOGqBcDvyxcaN89mcCUWj-LfA
  - 0:00 Giới thiệu
  - 1:35 EPS Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  - 3:01 P/E Giá thị trường trên thu nhập
  - 5:03 BV Giá trị sổ sách và BVPS giá trị sổ sách của cổ phiếu
  - 9:27 P/B Giá thị trường trên giá trị sổ sách
  - 13:51 Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
  - 15:28 Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
  - 16:51 ROE, ROEA Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu bình quân
  - 20:45 Thanh toán hiện hành ngắn hạn
  - 21:49 Tỷ số nợ trên tổng tài sản

  #giả#iacute#ch#aacute#chỉ##nh###phiế#tậ#26#master#chứng#kho

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up