Tableau nâng cao với ứng dụng cùng với báo cáo tài chính

  Chỉ số tài chính

  Tableau nâng cao với thực hành cùng báo cáo tài chính
  ???? Khóa học hebum
  hebum.com.vn/education/category/power-bi-ung-dung/power-bi-ung-dung-case-study-xay-dung-bao-cao-tai-chinh-co-ban-voi-dan-ke-toan/
  hebum.com.vn/education/category/power-bi-ung-dung/xay-dung-bao-cao-power-bi-tai-chinh-nang-cao-va-bao-cao-power-bi-ung-dung-cho-doanh-nghiep-viet-nam/
  hebum.com.vn/education/page-listing-grid-education/
  ???? Liên hệ ngay: 0947.841.045
  ???? Zalo: 0947.841.045
  Ai nên học Tableau:
  Bất kỳ ai cần phân tích dữ liệu!
  Ai nên tham gia khóa học này:
  Quản lý Tài chính
  Kiểm soát Tài chính
  Kế toán viên và Sổ sách viên
  Sinh viên Kế toán, Sổ sách kế toán và Tài chính
  Chủ đề bao gồm:
  Giới thiệu cơ bản về cấu trúc cơ sở dữ liệu
  Giới thiệu về Tableau
  Chuẩn bị phân tích cơ bản và trực quan hóa trong Tableau
  Chuẩn bị Bảng Lãi Lỗ
  Chuẩn bị Bảng Cân Đối Kế Toán
  Chuẩn bị Bảng Lưu Chuyển Tiền Mặt
  Chuẩn bị Báo Cáo Biến Động Vốn Chủ Sở Hữu
  Tính toán các Chỉ số Tài chính chính
  Chuẩn bị Bảng Điều Khiển Tài Chính
  Điều kiện tiên quyết:
  - Kiến thức cơ bản về báo cáo tài chính và các chỉ số tài chính là cần thiết cho khóa học này.
  - Không cần kiến thức về Tableau.
  Đối tượng của khóa học này
  Các chuyên gia Tài chính
  Người điều hành Tài chính
  Giám đốc Tài chính
  Kế toán viên, Sổ sách viên và Nhà phân tích Tài chính
  Sinh viên Kế toán, Sổ sách kế toán và Tài chính
  Nhà phân tích Dữ liệu
  Nhà phân tích Kinh doanh
  Nhà đầu tư và nhà phân tích thị trường chứng khoán
  NỘI DUNG CHÍNH
  Nội dung khoá học
  I. Giới thiệu khóa học
  1.1. Học được gì từ khóa học này ?
  1.2. Cài đặt tableau và down tài liệu
  II. Khám phá dữ liệu
  2.1. Tìm hiểu về dữ liệu và nên đọc quyển sách nào ?
  2.2. Kết nối dữ liệu trên tableau và load và modeling dữ liệu
  III. Chuẩn bị dữ liệu và làm báo cáo lãi lỗ
  3.1. Trực quan báo cáo lãi lỗ theo dạng bảng trong tableau
  3.2. Sử dụng slicer trong tableau
  3.3. Tính các chỉ số Gross profit, Net Profit, Operating profit, PBIT trong tableau
  3.4. Cách trực quan dữ liệu lên dashboard trong tableau
  IV. Tính toán công thức báo cáo lãi lỗ trong tableau
  4.1. Tính toán doanh thu hay sales trong tableau
  4.2. Tính toán gross sale - lợi nhuận gộp trong tableau
  4.3. Tính toán Net profit - lợi nhuận sau thuế trong tableau
  4.4. Tính toán Operating profit - lợi nhuận hoạt động trong tableau
  4.5. Tính toán EBITDA trong tableau
  4.6. Tính toán PBIT trong tableau
  4.7. Tính toán Gross profit Margin, Net profit margin, Marketing expenses trong tableau
  4.8. Review toàn bộ các chỉ số trong bảng báo cáo lãi lỗ với Tableau
  V. Vẽ biểu đồ và kể câu chuyện báo cáo lãi lỗ trên tableau
  5.1. Biểu đồ Bar chart Sales - Gross profit - Net Profit trong tableau
  5.2. Biểu đồ Area chart Sales - Gross profit - Net Profit trong tableau
  5.3. Biểu đồ Area chart Sales và marketing trong tableau
  5.4. Combo chart Sales - Gross Profit - Net Profit Margin trong tableau
  5.5. Kể câu chuyện báo cáo lãi lỗ qua chức năng dashboard trong Tableau
  VI. Sử dụng tableau để làm bảng cân đối kế toán
  6.1. Bảng cân đối kế toán là gì ?
  6.2. Bảng cân đối kế toán dạng bảng trong tableau
  6.3. Bảng cân đối kế toán với chỉ số tài sản (assets) trong tableau
  6.4. Bảng cân đối kế toán với chỉ số inventory (kho), tiên phải thu (Receiption cash) trong tableau
  6.5. Bảng cân đối kế toán chỉ số nợ và vốn trong tableau
  VII. Cách chỉ số quan trong trong báo cáo tài chính với Tableau
  7.1. Financial management và Risk management / Chỉ số quản trị tài chính và quản trị rủi ro trong tableau
  7.2. Các chỉ số thanh khoản và chỉ số hiệu quả hoạt động trong tableau
  VIII. Kể câu chuyện báo cáo bảng cân đối kế toán với chức năng dashboard trong tableau
  8.1. Sử dụng chức năng dashboard làm bảng cân đối kế toán trên tableau
  8.2. Dùng chart để vẽ các chỉ số DEBT - EQUIT - GEARING
  8.3. Dùng chart để vẽ các chỉ số Total Assets vs Asset turnover
  8.4. Dùng Chart để vẽ các chỉ số Working capital với sales
  8.5. Dùng chart để vẽ các chỉ số Receivable - Inventory - Working capital to sales
  Mua ngay
  ???? Khóa học hebum
  hebum.com.vn/education/category/power-bi-ung-dung/power-bi-ung-dung-case-study-xay-dung-bao-cao-tai-chinh-co-ban-voi-dan-ke-toan/
  hebum.com.vn/education/category/power-bi-ung-dung/xay-dung-bao-cao-power-bi-tai-chinh-nang-cao-va-bao-cao-power-bi-ung-dung-cho-doanh-nghiep-viet-nam/
  hebum.com.vn/education/page-listing-grid-education/
  ???? Liên hệ ngay: 0947.841.045
  ???? Zalo: 0947.841.045

  #tableau#acirc#ng#cao##ứng#ụng#ugrave#aacute#agrave#ch#iacute#nh

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up