Phân tích báo cáo tài chính xác định rủi ro thuế nhà thầu

  Chỉ số tài chính

  Hội thảo 3 tiếng phân tích báo cáo tài chính xác định rủi ro thuế
  NỘI DUNG HỘI THẢO
  Phân tích sự tương quan giữa doanh thu và chi phí bằng phương pháp so sánh.
  Phân tích cấu trúc chi phí qua các thời kỳ.
  Phân tích rủi ro thuế thông qua bộ chỉ số tài chính.
  Mười điểm rủi ro về doanh thu có thể phát hiện qua bảng kê chi tiết bán hàng.
  Phương pháp phân tích và xác định rủi ro về giá thành doanh nghiệp dịch vụ/ sản xuất/ xây dựng.
  Phương pháp tìm kiếm các hóa đơn "gởi giá" của doanh nghiệp xây dựng.
  Phân tích tài khoản 112 và các bút toán liên quan đến thuế nhà thầu.
  Rủi ro từ các khoản mục thuộc tài sản ngắn hạn khác.
  Phương pháp khoanh vùng rủi ro tuân thủ điều kiện ghi nhận chi phí.
  Mười một điểm nghi vấn ở tài khoản hàng tồn kho có thể phát hiện qua phương pháp phân tích đối ứng.
  Phân tích tài khoản phải trả nhà cung cấp đặc biệt là nhà cung cấp ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.
  Hình thức: Các bạn tham dự hội thảo sẽ được gởi file Excel báo cáo tài chính và sổ nhật ký chung để tự tìm ra điểm rủi ro trước khi tham dự hội thảo.
  Link hội thảo: danketoan.com/threads/hoi-thao-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-xac-dinh-rui-ro-thue.298841/
  Link tải slide: gon.vn/3GB0f

  #ph#acirc#iacute#ch#aacute#agrave#nh#định##ro#thuế#

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up