CHỈ SỐ EBITDA CÓ Ý NGHĨA GÌ TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN? | TỰ HỌC CHỨNG KHOÁN

  Chỉ số chứng khoán

  EBITDA có nghĩa là lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay. Ebitda còn được xem là lợi nhuận hoạt động của công ty, doanh nghiệp, là thước đo quan trọng nhất để xác định hiệu quả tài chính của công ty và hiện nay được sử dụng rất phổ biến .
  Tìm hiểu về chỉ số EBITDA, bạn sẽ biết được vai trò của chỉ số này trong đầu tư chứng khoán, cũng như so sánh được Ebitda và Ebit.
  #ebitda #kienthuckinhte #chungkhoan

  #chỈ#sỐ#ebitda#c#oacute#yacute#nghĨa#g#igrave#trong#ĐẦu##chỨng#kho#aacute#n#tỰ#hỌc

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up